خانواده سالم

علمی فرهنگی اجتماعی

 زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگها

غالبا هر رنگي از نظر رواني، معني خاصي دارد. رنگ هميشه معرف و وسيله اي براي بيان و ارتباط احساسات و عقايد بوده و هست، به طوري که مي توان با زبان رنگها صحبت کرد. يک رنگ در يک نظام اجتماعي مشخص، ممکن است داراي مفهومي باشد که در نظام ديگر معني متضاد آن را بدهد. به طور مثال: در بعضي قبايل موزامبيک رنگ سياه، رنگ خوشي و شادي است. رنگ قرمز تقريبا در همه جا معناي قدرت را القا مي کند زيرا با خون که نماد زندگي است، همرنگ است.

درباره رنگها موضوعي که بيشتر مورد توجه است محتواي رواني آنهاست. همه مردم تمايز بين رنگهاي گرم (قرمز، زرد، نارنجي) و رنگهاي سرد (آبي، سبز، بنفش) را مي شناسند. رنگهاي گرم تحريک کننده و سبب فعاليت و جنب و جوش و مولد حرکت و شادي هستند. در حالي که رنگهاي سرد، برعکس موجب حالتهاي انفعالي، سکون، بي حرکتي و تلقين کننده غم و اندوه هستند.

افرادي که نسبت به رنگهاي گرم واکنش نشان مي دهند، بسيار انعطاف پذير در اجتماع و زود جوش هستند و با جديت هدف خود را دنبال مي کنند و افرادي که رنگهاي سرد را مي طلبند نسبت به دنياي خارج بي اهميت و تغييرات را بسيار سخت مي پذيرند و داراي روحي سرد هستند.

رنگ زرد: افرادي که اين رنگ را بيشتر دوست دارند يا باهوش و يا بي استعداد و عقب مانده هستند.

رنگ آبي: افرادي که اين رنگ را بيشتر دوست دارند محافظه کار هستند اين افراد معمولا انسانهاي موفقي بوده و ارتباط درستي برقرار کرده و افرادي دوست داشتني و سرشار از عشق و محبت و صبر هستند.

رنگ سبز: افرادي که اين رنگ را بيشتر دوست دارند رفتاري ساده دارند و شهروندان خوبي هستند.

رنگ قرمز: رنگي گرم و زنده و پرنيرو است. افرادي که اين رنگ را بيشتر دوست دارند خوشحال هستند و زندگي را شيرين مي دانند.

رنگ صورتي: افرادي که معمولا مشکلي را پشت سر گذاشته اند و به دنبال آرامش هستند اين رنگ را دوست دارند.

رنگ نارنجي: رنگ اجتماعي و شاد است. افرادي که اين رنگ را دوست دارند زود جوش هستند و تنهايي را دوست ندارند.

رنگ سفيد: رنگي ضعيف، بي احساس و بي تحرک است و نشانه مشکل رواني.

رنگ قهوه اي: افرادي که اين رنگ را دوست دارند، محکم، قابل اعتماد و زيرک هستند.

 

منبع: aftab.ir

 

نوشته شده در پنجشنبه ۲۸ آبان۱۳۸۸ساعت توسط فاطمه سالمی| |